اقامت فرانسه

پیشنهاد استثنایی موسسه مهاجرتی حقوقی تاج برای مدتی محدود

اخذ تضمینی اقامت فرانسه

پرداخت در هنگام مراجعه متقاضی به سفارت فرانسه و دریافت اقامت

 مهاجرت هنرمندان به فرانسه
مهاجرت هنرمندان به فرانسه
مجوز اقامت چند ساله “passeport talent” به کارمندان خارجی و خود اشتغالان این امکان را می دهد تا در توسعه اقتصاد فرانسه سهیم باشند. قرارداد کاری و مدت تابعیت و اقامت در فرانسه باید بیش از سه ماه باشد. با این مجوز می توانید حداکثر تا 4 سال از زمان ورود به فرانسه در این کشور اقامت داشته باشید.
همچنین ممکن است برای اعضای خانواده نیز ویزای چند ساله صادر شود. یکی از شرایط اخذ این مجوز، این است که هنرمند باشید یا کارهای ادبی یا هنری خلق کرده باشید ( خود اشتغال باشید)
اگر هنرمند هستید:
اگر هنرمند هستید باید بیش از سه ماه در فرانسه زندگی کنید و اقامت شما با یک یا چند قرارداد کاری توسط کارفرما در فرم 15617*01 قانونی و مورد تایید شود. همچنین باید مدارک مربوطه درباره وضعیت شرکت و هر مجوز مرتبط را ضمیمه کنید.
ویزا:
برای شما ویزای بلند مدت “passeport talent” یا “profession artistique et culturelle” ( مجوز اقامت افراد ماهر با حرفه هنری و فرهنگی) صادر خواهد شد. طی دو ماه پس از ورود به فرانسه می توانید برای مجوز اقامت چند ساله درخواست دهید. مدت اعتبار این مجوز به مدت زمان قرارداد کاری شما بستگی دارد و حداکثر تا 4 سال معتبر است. اگر مدت اقامت کمتر از 12 ماه باشد، برای شما ویزای بلند مدت که معادل مجوز اقامت (VLS/TS) به نام “passeport talent” می باشد، صادر خواهد شد. باید طی سه ماه پس از ورود به فرانسه آن را قانونی کنید.
مدارک مورد نیاز:
علاوه بر مدارک مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای که در فرم درخواست ویزا مشخص شده است، باید فرمی که توسط کارفرما تکمیل شده را نیز ارسال کنید. باید داشتن تمکن مالی شما، عمدتا از حقوق دریافتی، برای مدت زمان اقامت اثبات شود ؛ مثلا در آمد شما باید 70 % از حداقل حقوق قانونی یک کارگر تمام وقت در فرانسه در هر ماه باشد.
علاوه بر وجود منبع مالی از حقوق دریافتی، ممکن است منبع مالی خودتان تا 49 % از کل وجوه موجود، مورد نیاز باشد. مزایای بیکاری دریافتی از طرف دولت فرانسه را نمی توان به عنوان منبع مالی شخصی در نظر گرفت.
مهاجرت هنرمندان خود اشتغال به فرانسه
شرایط:
شما باید حداقل طی سه ماه یک محصول را تولید یا یک عملکرد هنری داشته باشید تا فعالیت شما به عنوان فرد خود اشتغال یا خالق اثر ادبی یا هنری در فرانسه مورد قبول واقع شود.
ویزا:
برای شما ویزای بلند مدت “passeport talent” یا “profession artistique et culturelle” ( مجوز اقامت افراد ماهر با حرفه هنری و فرهنگی) صادر خواهد شد. طی دو ماه پس از ورود به فرانسه می توانید برای مجوز اقامت چند ساله درخواست دهید. مدت اعتبار این مجوز به مدت زمان قرارداد کاری شما بستگی دارد و حداکثر تا 4 سال معتبر است. اگر مدت اقامت کمتر از 12 ماه باشد، برای شما ویزای بلند مدت که معادل مجوز اقامت (VLS/TS) به نام “passeport talent” می باشد، صادر خواهد شد. باید طی سه ماه پس از ورود به فرانسه آن را قانونی کنید.
مهاجرت هنرمندان خود اشتغال به فرانسه
مدارک مورد نیاز:
علاوه بر مدارک مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای که در فرم درخواست ویزا مشخص شده است، باید گواهی هایی که نقش شما را به عنوان یک هنرمند یا خالق اثر ادبی یا هنری ثابت می کند، اشتغال شما در فرانسه و منابع مالی را ارسال کنید. باید داشتن تمکن مالی شما، عمدتا از حقوق دریافتی، برای مدت زمان اقامت اثبات شود ؛ مثلا در آمد شما باید 70 % از حداقل حقوق قانونی یک کارگر تمام وقت در فرانسه در هر ماه باشد. به عنوان مثال: قرارداد با گالری، انجمن هنری، و غیره.

I am message box. Click edit button to change this text.