تماس با ما

دفتر مرکزی انگلستان

117 Dewsbury Rd
 Leeds LS11 5EG
 United Kingdom
Tel: 0044-113-490-0980
Whatsapp: 0044-7451-226411

دفتر کانادا

Wentworth Street
Sydney, NS, Canada

Tel: 001-902-317-4726

Whatsapp: 001-647-333-4726

Email: canadainfo@tajimmigration.com

دفتر شماره 3 (کانادا)

با تعطیلی‌ موقت دفتر تهران به علت بسته شدن مرز‌ها به زودی با بازگشأیی دفتر استانبول در خدمت متقاضیان گرامی‌ خواهیم بود

36 Wentworth Street :آدرس
 Sydney, NS, Canada
B1P 6T4

+1-902-317-4726 :شماره تماس

درخواست خود را ارسال کنید